Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA FORMU

 

T.C. Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (bundan böyle “YÜSEM” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle başta siz değerli katılımcılarımız olmak üzere, YÜSEM ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatoyla verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve  Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sınırlar çerçevesinde;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

b) Doğru ve güncel olarak,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

d) İşlenme amaçlarına uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz.

 

 1. İşlenen Kişisel Veri Tipleri ve İşleme Amaçları

 

YÜSEM olarak bizler siz değerli katılımcılarımıza bilgi talep etmekte olduğunuz eğitim hizmetleri kapsamında bilgi sağlayabilmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde aşağıda yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

 Buna göre aşağıda belirtilen kişisel verileriniz açıklanan amaçlarla işlenecektir.

Kimlik ve İletişim Verileri

Tarafınıza ait Kimlik ve İletişim Verileri Kanun’un 5/2 fıkrasının c ve d bentleri uyarınca YÜSEM tarafından sağlanan eğitim hizmetleri hakkında tarafınıza ulaşarak bilgi sağlamak amacıyla işlenecektir. Bu kapsamda eğitimlere kayıt olmanız ve farklı eğitim programları hakkında tarafınıza bilgi verilmesi için Ad-Soyad, e-posta adresiniz, cep telefonunuz YUSEM tarafından işlenecektir.

İşbu madde kapsamında YÜSEM tarafından işleneceği belirtilen tüm veriler sunucu ve altyapı hizmet sağlayan iş ortağı şirket ile yalnızca belirtilen depolama amacı kapsamında paylaşılmaktadır.  Elektronik verilerin muhafazası için gerekli olan bu paylaşımda aktif bir veri transferi söz konusu olmayıp verilen elektronik depolama hizmeti gereğinde periyodik veri akışı sağlanmaktadır. 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları

 

Bu kapsamda değerli katılımcılarımız uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kurum’a başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler

Buna göre, ilgili kişiler;

 

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme, 
 6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

 

 1. Başvuru Usulü ve İçeriği

 

Yukarıda belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

 

 1. İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul merkez adresine yazılı olarak veya;
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Kurum’a daha önce bildirilen ve Kurum’un bilgi sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yeditepeuniversitesi@hs03.kep.tr adreslerine elektronik posta yoluyla yapılabilecektir.

 

Bu yollar haricinde siz katılımcılarımız tarafından yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.

 

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
 4. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve
 5. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

 

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır.

 1. Başvuruların Cevaplandırılması

Kurum’a gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir.